SOA czyli Słowa Oczywiście A(normalne) Prawo Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Ostania aktualizacja postu : 19 czerwca 2024

Restrukturyzacja firmy a pracownicy – jak przedstawia się ich położenie w omawianej sytuacji? Nieuniknioną częścią restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest wejście w układ z wierzycielami. Jego elementem mogą być także wierzytelności pracowników, które wynikają ze stosunku pracy. W związku z brakiem odpowiedniej wiedzy w tym zakresie wielu pracowników przejawia obawy związane ze swoją sytuacją w tym procesie. Czy słuszne?

Restrukturyzacja firmy a pracownicy, czyli pojęcie układu

Restrukturyzacja firmy a pracownicyZ powodu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego następuje tworzenie nowych obowiązków i praw dłużnika z wierzycielami. W związku z tym elementem układu jest taka restrukturyzacja zobowiązań, która zmniejsza ryzyko ogłoszenia upadłości. Obowiązujące prawa restrukturyzacyjne dają możliwość restrukturyzacji wszystkich rodzajów wierzytelności, które zawarto przed otwarciem postępowania. Jednakże istnieją pewne odstępstwa od tej reguły, co wyjaśnia art. 151 Pr.Restr. Jakie? Koncepcja restrukturyzacji wierzytelności, która wynika ze wskazanego wcześniej przepisu, stanowi, że zmiana pewnych stosunków prawnych na linii dłużnik-wierzyciel możliwa jest dopiero po uzyskaniu zgody drugiego podmiotu. Co więcej, wyrażona zgoda jest bezwarunkowa i nieodwołalna, a termin jej złożenia następuje nie później niż przed przystąpieniem do konsultacji dotyczących układu. Dopuszczalne jest również wyrażenie zgody ustnej do protokołu zgromadzenia wierzycieli. W związku z tym ustawodawca umożliwił opcję rozszerzenia wierzytelności objętych układem, w przypadku gdy wierzyciel osobiście się na to zgadza. Obowiązujące w tym zakresie przepisy stanowią, że oświadczenie wierzyciela powinno mieć formę indywidualną, ale nie wyklucza się również, by w ramach jednego dokumentu taką wolę wyraziła większa liczba osób. Zakazane jest jednak wskazanie zgody, która nie jest wynikiem porozumienia między dłużnikiem a organizacją reprezentującą pracowników (np. związek zawodowy).

Restrukturyzacja firmy a pracownicy i ich sytuacja

Zgoda- na objęcie układem przysługującej wierzytelności- wyrażona przez pracownika dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikającej ze stosunku pracy. W związku  z tym nie jest związana z pracownikami zatrudnionymi na umowy o dzieło, zlecenie lub kontrakt menadżerski. Jakie zatem wierzytelności pochodzące ze stosunku pracy są związane z udzieleniem zgody? W tej grupie znajdują się między innymi: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zaległe wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzenia (np. premia), odprawa pośmiertna, a także odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania. Lista tego rodzaju wierzytelności może być jeszcze większa. Ponadto restrukturyzacja zobowiązania- odnosząca się do pracownika nie może zabierać mu prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polecamy sprawdzić:

 

Restrukturyzacja firmy a pracownicy i ich uprawnienia

W przypadku gdy pracodawca zatrudnia minimum 20 pracowników, to restrukturyzacja jest przyczyną rozwiązania stosunków pracy z pracownikami. Przyczyny rozwiązania umów nie są jednak wtedy zależne od pracowników. Odprawa należy im się niezależnie od tego, czy zostają zwolnieni indywidualnie czy na podstawie zasad zwolnień grupowych. Gdzie znajdziemy na to potwierdzenie? Regulują to przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pochodzącej z dnia 13 marca 2003 r.

Restrukturyzacja firmy a pracownicy i kwota odprawy

Istnieją warunki określające wysokość odprawy. Uzależniona jest od czasu pozostawania w stosunku pracy u konkretnego pracodawcy, dla osób zatrudnionych:
– krócej niż 2 lata u danego pracodawcy wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie,
– od 2 do 8 lat u danego pracodawcy wynosi dwumiesięczne wynagrodzenie,
– ponad 8 lat u danego pracodawcy wynosi trzymiesięczne wynagrodzenie.

W przypadku gdy sąd restrukturyzacyjny zatwierdzi postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, pracownikom na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje prawo o ubieganie się o świadczenia (przede wszystkim odszkodowanie), wynikające z niewypłacalności pracodawcy. Ponadto może zostać uruchomiona pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Restrukturyzacja firmy a pracownicy zatrudnieniu na umowach zlecenie i o dzieło

Wszystkie omówione działania odnoszą się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, nie obowiązują umów cywilnoprawnych ze zleceniobiorcami i wykonującymi dzieło. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje określone konsekwencje prawne do umów cywilnoprawnych:
– zobowiązania, które wynikają z umów zlecenia i o dzieło zostają automatycznie włączone do układu,
– niedozwolone jest regulowanie zobowiązań, które wynikają z tych umów, jakie zostały podpisane przed, jak i w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
– dalsze wykonanie umów jest kontynuowane,
– umowy mogą zostać rozwiązane przez strony na podstawie zapisów umownych lub przepisów kodeksu cywilnego.

Restrukturyzacja to rozległy temat, który zajmuje wiele miejsca w systemie prawniczym. Wprowadzenie tego obszaru pozwala jednak na zachowanie miejsc pracy i ochronę praw wierzycieli, jak i pracowników.

Related Post

Notariusz

NotariuszNotariusz

Ostania aktualizacja postu : 23 stycznia 2024 Notariusz to zawód, który istnieje od wieków i odgrywa kluczową rolę w naszym społeczeństwie. Chociaż nie zawsze jest on dostrzegany lub doceniany w