SOA czyli Słowa Oczywiście A(normalne) Geologia Co to jest geologia górnicza?

Co to jest geologia górnicza?

Co to jest geologia górnicza?

Ostania aktualizacja postu : 27 lipca 2021

Geologia górnicza to rozległa dziedzina wiedzy, która stanowi jednocześnie kierunek studiów. Na jakim poziomie można kształcić się w tym zakresie? Po ukończeniu studiów można uzyskać tytuł licencjata, magistra lub wybrać geologię górniczą jako studia podyplomowe. Każde z nich przekazuje wiedzę w innym stopniu.

 

Geologia górnicza – studia inżynierskie, I stopnia 

W ramach studiów I stopnia student zdobywa wiedzę w obszarze budowy litosfery ziemskiej oraz procesów w niej zachodzących i ich konsekwencji. Uczy się również budowy geologicznej Polski i sposobów jej rozpoznawania. Ponadto zdobywa wiedzę w zakresie złóż- ich rodzajów, dostępnych pokładów, jak i gospodarowania nimi. Oprócz bloków teoretycznych studia oferują również szereg ćwiczeń i seminariów, pozwalających zgłębić wiedzę praktyczną, w tym: metody badań mineralogicznych i petrograficznych. Istotną tematykę stanowią również obszary dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych, a także gospodarowania nimi. Studia przygotowują również do pracy w obszarze górnictwa, dlatego zawierają blok tematyczny dotyczący prawa geologicznego i górniczego. Podstawę programową tego kierunku stanowią natomiast zagadnienia takie jak: rozpoznawanie budowy geologicznej, zwłaszcza rozpoznawanie złóż oraz właściwe gospodarowanie nimi. Ważną umiejętnością jest też rozpoznawanie warunków wodnych w górotworze oraz zagrożeń naturalnych wynikających z użytkowania naturalnie występujących złóż, co przekłada się bezpośrednio na zadania w górnictwie, planowanie zmian i zakresu prac górniczych. Studenci uczą się także o warunkach geologiczno-inżynierskich i górniczo-inżynierskich występujących podczas prowadzonych prac budowlanych oraz rekultywacji zdewastowanych przez przemysł złóż. Taki zakres wiedzy stwarza szeroki wachlarz możliwości, w tym zatrudnienia w sektorach: geologicznych i wiertniczych, wydobywczych i przeróbczych oraz administracji.

 

Zobacz również:

Geologia górnicza – studiów magisterskie, II stopnia 

W ramach studiów II stopnia studenci pogłębiają wiedzę zdobytą w pierwszym etapie edukacji oraz poznają nowe zagadnienia. Dzięki części praktycznej edukacji absolwenci potrafią prowadzić samodzielne badania w zakresie budowy geologicznej, przede wszystkim zaś związane z rozpoznaniem złóż kopalnych, a także wód podziemnych oraz ogólnych warunków hydrogeologicznych. Umiejętności badawcze dotyczą także rozpoznawania skał, minerałów i odpadów przemysłowych. Zdobyta wiedza daje też podstawy do przewidywania, kiedy i jak powstają minerały technogenne, by później opracować niezbędne do ich wytwarzania warunki. Student uczy się także, jak przeprowadzać utylizację odpadów, by minimalizować zagrożenia dla środowiska. Poznaje także prawa środowiskowe. Największe znaczenie na tym etapie edukacji ma znajomość i archiwizowanie budowy geologicznej, z uwzględnieniem złóż kopalin stałych, a także sprawne nimi zarządzanie. W ramach studiów II stopnia studenci uczą się także, jak zarządzać wodami podziemnymi. W ramach studiów zdobywają ponadto umiejętność weryfikacji użyteczności surowców mineralnych z punktu widzenia nowoczesnych technologii. Tak szeroki zakres wiedzy pozwala znaleźć zatrudnienie w wielu branżach. Poza instytucjami i przedsiębiorstwami wskazanymi po ukończeniu studiów I stopnia, również w ośrodkach naukowo-badawczych poświęconych problematyce geologicznej i ekologicznej, a także jednostkach samorządowych i państwowej służbie geologicznej, hydrogeologicznej, ekologicznej.

Geologia górnicza – studia podyplomowe

Oprócz studiów I i II stopnia geologię górniczą można również podjąć w ramach kształcenia podyplomowego. Oferta skierowana jest do absolwentom studiów inżynierskich i magisterskich, których wcześniejsze kierunki związane były z nauką o Ziemi. Wiele osób z administracji geologicznej, które zajmują się dokumentowaniem złóż kopalin stałych decyduje się na studiowanie tego kierunku, podobnie jak górników pracujących w kopalniach odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych czy w geologicznej obsłudze kopalń. Wiedza przekazywana na studiach daje bazę teoretyczną, jak i praktyczną do wykonywania zawodu. Duże znaczenie w tym obszarze ma tematyka optymalizacji dokumentowania geologicznego złóż, szczególnie optymalizacji sposobów przewidywania ilości zasobów, racjonalizacji opróbowania czy stosowania nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych w weryfikowaniu złóż. Złoża to nie jedyny temat poruszany w ramach programu nauczania. Studenci poznają także prawa geologiczne i górnicze, zwłaszcza te związane z postępowaniem koncesyjnym i wpływem aspektów środowiskowych na wydobycie. Program nauczania umożliwia pozyskanie uprawnień koniecznych do wykonywania prac związanych z dozorem górniczym, jak i zarządzania pracami geologicznymi oraz uprawnienia geologa górniczego.

Geologia górnicza to nauka, która opiera się przede wszystkim na wiedzy związanej ze złożami: ich wydobyciem, rodzajami, zagrożeniami i szansami. Program studiów składa się z bloków teoretycznych i praktycznych, dzięki czemu w pełni przygotowuje do podjęcia pracy w obszarach związanych z geologią górniczą.

 

Related Post