Usługi geologiczno-inżynierskie

Usługi geologiczno-inżynierskie

Ostania aktualizacja postu : 14 lutego 2023

Usługi geologiczno-inżynierskie – każdy proces budowlany wymaga takich usług, które są niezbędne do dokładnego rozpoznania warunków przyrodniczych terenu oraz pozyskania niezbędnych materiałów do opracowania ekonomicznie i technicznie wykonalnych rozwiązań. Zajmuje się zakresem projektowania i budowy oraz pozyskiwaniem danych do prognozowania zmian środowiska pod wpływem budowy i eksploatacji obiektów.

Badanie geotechniczne to szereg czynności, w tym badania gruntu, wykonywanych na terenie, na którym planowana jest inwestycja budowlana lub istniejąca konstrukcja. Badania te są bardzo ważne w przygotowaniu robót budowlanych. Czynności te są niezbędne w projektowaniu architektonicznym.

Badania geologiczne budownictwa

Ten zestaw środków obejmuje następujące kategorie prac:

 • Zbieranie i porządkowanie badań i dane badawcze z ostatnich lat
 • Koordynacja pracy w trakcie studiów
 • Wiercenie studni z pobieraniem próbek gleby, wód gruntowych i powierzchniowych
 • Badania hydrogeologiczne
 • Badania laboratoryjne gleb, wód gruntowych i powierzchniowych
 • Obsługa materiałów, przygotowywanie not technicznych, wniosków, aktualizacji

Usługi geologiczne i geotechniczne świadczone przez wyspecjalizowane firmy obejmują kompleksowe usługi z zakresu usług geologicznych, geotechnicznych i hydrotechnicznych.

Profesjonalne firmy świadczące usługi geologiczne i geotechniczne charakteryzują się:

 • Najnowocześniejszy sprzęt
 • Zastosowanie innowacyjnych metod badania gleby
 • Jest specjalne laboratorium glebowe
 • Unikalne doświadczenie w modelowaniu 3D przy użyciu najnowszego oprogramowania i innowacyjnych metod
 • Przetwarzania informacji
 • Wysoko wykwalifikowana kadra, certyfikowani specjaliści.

Inżynieria geotechniczna w ramach usług geologicznych i geotechnicznych

Inżynierowie pracujący dla firm świadczących usługi geologiczno-inżynieryjne są przygotowani do wykonywania obliczeń geotechnicznych na różnych obiektach budowlanych i rekonstrukcyjnych. Wykonywanie obliczeń geotechnicznych w systemach komputerowych dla złożonych obiektów jest obowiązkowe, zwłaszcza w trudnych warunkach geologicznych.

Elementy geotechniczne:

 • Sprawdzanie budynków i konstrukcji o dowolnej złożoności
 • Wykonanie obliczeń weryfikacyjnych o dowolnej złożoności
 • Opracowanie priorytetowych działań w celu wyeliminowania liczby wypadków w obiektach budowlanych
 • Sprawdzenie istniejących fundamentów
 • Zagospodarowanie podziemnych części budynków, w tym hydroizolacje, naprawy i renowacje

Zarówno na etapie prac przedprojektowych, jak iw trakcie prac istnieje możliwość korekty istniejących rozwiązań projektowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Firmy specjalizujące się w usługach geologicznych i geotechnicznych wykonują pełen zakres badań geotechnicznych według specyfikacji klienta. W trakcie realizacji podawane są wyniki badań oraz wszystkie towarzyszące im schematy obliczeniowe, mapy i wykresy. Badania inżynieryjne i geotechniczne to badanie właściwości różnych gleb, które będą wykorzystywane jako fundamenty konstrukcji, analiza środowiskowa do projektowania i budowy konstrukcji podpowierzchniowych oraz ocena naturalnych zboczy i stateczności zboczy.

Co obejmuje badanie geotechniczne?

Wcześniej takie prace wchodziły w skład kompleksu badań hydrologicznych, geologicznych i geofizycznych i były wykonywane jako odrębne zadanie od całego kompleksu badawczego, obecnie badania geotechniczne jako odrębna forma obejmują następujące prace:

 1. Sondowania dynamiczne, statyczne i otworowe gruntów w celu określenia ich wzorcowych właściwości mechanicznych.
 2. Modelowanie fizyczne i matematyczne interakcji środowiska geologicznego z projektowaną zabudową.
 3. Zbadanie właściwości gleby za pomocą metod obliczania konstrukcji budynków i ich fundamentów.
 4. Kontrole geotechniczne na etapie budowy budynków i ich otoczenia.
 5. Kompleks badań terenowych gruntów służących do wyznaczania wzorcowych właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych.
Usługi geologiczno-inżynierskie

Usługi geologiczno-inżynierskie

Badanie geotechniczne to szeroko zakrojone badanie inżynieryjne przeprowadzane w ramach przygotowań do projektu budowlanego przez inżyniera geotechnika w celu zbadania mechaniki gruntu i fundamentów przyszłego budynku za pomocą metod terenowych i analizy danych laboratoryjnych. Studia inżynieryjno-budowlane są podstawą bezpieczeństwa całego procesu, gdyż uwzględniają wszystkie pojawiające się negatywne czynniki i pozwalają uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji geotechnicznej i prac analitycznych zebranych informacji klient otrzymuje kompletny raport techniczny zawierający informacje o badanym obiekcie, a także zalecenia dotyczące eliminacji i zapobiegania ewentualnym negatywnym skutkom. Wiercenie jest ważne na wczesnych etapach budowy budynków i obiektów przemysłowych. We współczesnym świecie rozmiar obiektów projektowych i ich liczba stale rosną. Dlatego wymagane jest jak najdokładniejsze zbadanie gruntu, w którym te budynki są budowane, a niezawodność i trwałość budynków, a także bezpieczeństwo miasta zależą od jego składu i właściwości.